Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

FOR DANISH CITIZENS - NEW ZEALAND Government of New Zealand Electronic Travel Authority NZeTA - Official NZ Visa Online - New Zealand Electronic Travel Authority, New Zealands officielle online-visumansøgningsregering i New Zealand

7 months ago

ID: #927554

Listed In : Travel Agents

Business Description

Den mest enkle og bekvemme metode til at afslutte New Zealand Electronic Travel Authority eller NZeTA online ansøgning er at tage et par minutter og udfylde hjemmesiden. Kun en lille smule grundlæggende information er påkrævet som dit navn, pasoplysninger, helbred og ankomstdatoer. Du kan enten sende os en e-mail eller uploade dit seneste ansigtsbillede. Du kan tage billeder med din eller dine familiemedlemmers mobiltelefon. Billedet behøver ikke at være særlig specifikt, fordi vi sørger for at justere dit billede, for at det er acceptabelt af immigrationsofficererne. New Zealands regering foretrækker, at du ansøger New Zealand Visa Online ved hjælp af NZeTA-ansøgningsformularen. Du skal foretage betaling med et debet- eller kreditkort online efter at have udfyldt en kort ansøgningsformular online. Når du betaler gebyrerne for at komme ind i New Zealand, betaler du allerede for International Visitor Levy, som allerede er inkluderet. Hvordan ville du modtage en godkendt NZ Electronic Travel Authority eller NZeTA for New Zealand. Når du har afsluttet NZeTA online ansøgningen, vil fila-godkendelsen blive sendt til dig via e-mail om 72 timer eller mindre. Nogle gange kan det tage længere tid på grund af baggrundstjek. NZeTA eller New Zealand Visa Online vil blive forbundet med det pasnummer, der bruges til at udfylde NZETA-ansøgningsformularen. På det tidspunkt, hvor visummet kontrolleres ved immigration og grænsekontrol i lufthavnen, vil visumgodkendelsen blive gennemgået af betjenten. Det er bydende nødvendigt, at du tager e-mailen med godkendelse eller udskriver på papir. Der er ingen grund til at besøge ambassaden på noget tidspunkt eller få et fysisk stempel på passet. 191 lande er berettiget til at komme med havet og 60 lande er berettiget til at komme med fly. Alle lande er berettiget til transit med Auckland International Airport. Følgende lande er berettiget til at komme til New Zealand med fly ved hjælp af NZeTA eller NZ Visa Online-metoden, Frankrig, Estland, Grækenland, Tyskland, Sverige, Portugal, Storbritannien, Slovenien, Danmark, Letland, Malta, Ungarn, Litauen, Spanien, Irland , Luxembourg, Slovakiet, Italien, Kroatien, Polen, Holland, Bulgarien, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Østrig, Finland og Rumænien. The most simple and convenient method to finish the New Zealand Electronic Travel Authority or NZeTA online applicationis to take out a couple of minutes and fill on the website. Only a little bit of basic information is required like your name, passport details, health and arrival dates. You can either email us or upload your latest face photo. You can take photo with your or your family members mobile phone. Photo doesn't have to be very specific because we will take care of adjusting your photo for it to be acceptable by the immigration officers.New Zealand Government prefers you to apply New Zealand Visa Online using NZeTA Application form. You need to make payment using a debit or credit card online after completing a short application form online. When you pay the fees to enter New Zealand, you are already paying for International Visitor Levy which is already included. How would you received an approved NZ Electronic Travel Authority or NZeTA for New Zealand. Whenever you have finished the NZeTA online application, the fila approval will be conveyed to you by email in 72 hours or less. Sometimes it can take longer due to background checks.The NZeTA or New Zealand Visa Online will be connected to the passport number used to fill the NZETA Application Form. At the point when the visa is checked at immigration and border control at the airport, the visa approval will be reviewed by the officer. It is imperative that you take the email of approval or print in paper. There is no need to visit Embassy at any stage or get physical stamp on the passport. 191 countries are eligible to come by Seas and 60 countries are eligible to come by Air. All countries are eligible to Transit by Auckland International Airport. The following countries are Eligible for coming to New Zealand by Air using NZeTA or NZ Visa Online method, France, Estonia, Greece, Germany, Sweden, Portugal, United Kingdom, Slovenia, Denmark, Latvia, Malta, Hungary, Lithuania, Spain, Ireland, Luxembourg, Slovakia, Italy, Croatia, Poland, Netherlands, Bulgaria, Belgium, Cyprus, Czech, Austria, Finland and Romania Citizens.

No Review.

Please login / register to add your review.