Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

FOR CZECH CITIZENS - NEW ZEALAND Government of New Zealand Electronic Travel Authority NZeTA - Official NZ Visa Online - Elektronický cestovní úřad Nového Zélandu, oficiální online žádost o vízum pro Nový Zéland, vláda Nového Zélandu

6 months ago

ID: #934618

Listed In : Travel & Tourism

Business Description

Nejjednodušší a nejpohodlnější způsob, jak dokončit online aplikaci New Zealand Electronic Travel Authority nebo NZeTA, je věnovat pár minut a vyplnit webovou stránku. Vyžaduje se pouze několik základních informací, jako je vaše jméno, údaje z pasu, zdravotní stav a data příjezdu. Můžete nám poslat e-mail nebo nahrát svou nejnovější fotku obličeje. Můžete fotit svým mobilním telefonem nebo mobilním telefonem členů rodiny. Fotografie nemusí být příliš konkrétní, protože se postaráme o úpravu vaší fotografie tak, aby byla přijatelná pro imigrační úředníky. Vláda Nového Zélandu upřednostňuje, abyste požádali o vízum pro Nový Zéland online pomocí formuláře žádosti NZeTA. Po vyplnění krátkého online formuláře musíte provést platbu debetní nebo kreditní kartou online. Když platíte poplatky za vstup na Nový Zéland, již platíte za International Visitor Levy, které je již zahrnuto. Jak byste získali schválenou elektronickou cestovní kancelář NZ nebo NZeTA pro Nový Zéland? Kdykoli dokončíte online aplikaci NZeTA, schválení fila vám bude zasláno e-mailem do 72 hodin nebo méně. Někdy to může trvat déle kvůli kontrolám na pozadí. NZeTA nebo New Zealand Visa Online bude spojeno s číslem pasu, které se používá k vyplnění formuláře žádosti NZETA. V okamžiku, kdy je vízum zkontrolováno při imigrační a hraniční kontrole na letišti, bude schválení víza přezkoumáno úředníkem. Je nezbytné, abyste si vzali schvalovací e-mail nebo vytiskli na papíře. Není třeba v žádné fázi navštěvovat ambasádu nebo dostávat fyzické razítko do pasu. 191 zemí je způsobilých přiletět přes moře a 60 zemí má nárok přijet letecky. Všechny země mají nárok na Transit by Auckland International Airport. Následující země jsou způsobilé pro let na Nový Zéland pomocí metody NZeTA nebo NZ Visa Online: Francie, Estonsko, Řecko, Německo, Švédsko, Portugalsko, Spojené království, Slovinsko, Dánsko, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Litva, Španělsko, Irsko , Lucembursko, Slovensko, Itálie, Chorvatsko, Polsko, Nizozemsko, Bulharsko, Belgie, Kypr, Češi, Rakousko, Finsko a Rumunsko Občané. The most simple and convenient method to finish the New Zealand Electronic Travel Authority or NZeTA online applicationis to take out a couple of minutes and fill on the website. Only a little bit of basic information is required like your name, passport details, health and arrival dates. You can either email us or upload your latest face photo. You can take photo with your or your family members mobile phone. Photo doesn't have to be very specific because we will take care of adjusting your photo for it to be acceptable by the immigration officers.New Zealand Government prefers you to apply New Zealand Visa Online using NZeTA Application form. You need to make payment using a debit or credit card online after completing a short application form online. When you pay the fees to enter New Zealand, you are already paying for International Visitor Levy which is already included. How would you received an approved NZ Electronic Travel Authority or NZeTA for New Zealand. Whenever you have finished the NZeTA online application, the fila approval will be conveyed to you by email in 72 hours or less. Sometimes it can take longer due to background checks.The NZeTA or New Zealand Visa Online will be connected to the passport number used to fill the NZETA Application Form. At the point when the visa is checked at immigration and border control at the airport, the visa approval will be reviewed by the officer. It is imperative that you take the email of approval or print in paper. There is no need to visit Embassy at any stage or get physical stamp on the passport. 191 countries are eligible to come by Seas and 60 countries are eligible to come by Air. All countries are eligible to Transit by Auckland International Airport. The following countries are Eligible for coming to New Zealand by Air using NZeTA or NZ Visa Online method, France, Estonia, Greece, Germany, Sweden, Portugal, United Kingdom, Slovenia, Denmark, Latvia, Malta, Hungary, Lithuania, Spain, Ireland, Luxembourg, Slovakia, Italy, Croatia, Poland, Netherlands, Bulgaria, Belgium, Cyprus, Czech, Austria, Finland and Romania Citizens.

No Review.

Please login / register to add your review.